Helen Kleczynski

Framed size: 28 X 23
Unframed size: 23 X 17
$2450

Aurora Mills

Pastel Society of America